Informacje o przetwarzaniu nagrywanych rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy:

1. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych jest TECHNODENT SP. Z O.O. UL. JANA KILIŃSKIEGO 4, 99-100 ŁĘCZYCA, KRS: 0001033279 REGON: 525192496, NIP: 5070100519. Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres: info@stomatologianaksiezymmlynie.pl,
 • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej,
 • dzwoniąc pod numer telefonu 42 663-88-99,

2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Szarka, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iodo@snkm.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania danych
Rozmowy będą nagrywane w następujących celach:

 • w celach związanych z obsługą klientów/pacjentów za pośrednictwem infolinii gdzie podstawa prawną przetwarzania danych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz sprawne zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  w postaci dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami.

4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • nie dłuższy niż 3 miesiące od daty nagrania,
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – z wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora:

 • podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcą usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi prawne bądź windykacyjne.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • Sprostowanie własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Usunięcie własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 • Ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowości danych osobowych.
 • Przenoszenie własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmów, należy się rozłączyć.

Przewiń do góry