RODO Klauzula rekrutacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w TECHNODENT SP. Z O.O.:

 1. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych jest TECHNODENT SP. Z O.O., UL. JANA KILIŃSKIEGO 4, 99-100 ŁĘCZYCA, KRS: 0001033279 REGON: 525192496, NIP: 5070100519. Możesz się z nami skontaktować:
  • wysyłając e-mail na adres: info@stomatologianaksiezymmlynie.pl,
  • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie,
  • dzwoniąc pod numer telefonu 42 663-88-99,
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Szarka, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iodo@snkm.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uczestnictwa przez Panią/Pana w realizowanych w TECHNODENT SP. Z O.O.:

  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), gdzie cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  • w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda.
  • w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego, również w celu zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie obrona roszczeń.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, w tym dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do TECHNODENT SP. Z O.O.
 5. Okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
  2. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 miesięcy.
  3. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  • prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO). lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO), tj. prawo otrzymania od TECHNODENT SP. Z O.O. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 8. Prawo do wycofania zgody – zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma
  Pani/Pan prawo wycofania zgody poprzez email: iodo@snkm.pl
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 9. Prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy TECHNODENT SP. Z O.O. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
 10. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 11. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Przewiń do góry